Kancelaria Consultingowo-Usługowa

EFEKT

POLECANE LINKI Z ZAKRESU DOKUMENTÓW NORMATYWNYCH

INFORMACJE NIEJAWNE
 1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 412 z późń. zm.);
 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U z 2011 r., Nr 159., poz. 948).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 276, poz.1631)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz. U. z 19.06. 2012 r. poz.683.)
 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1692);
 6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 ze zm.);
 7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa (Dz. U. z 2010 r., Nr 258, poz. 1752);
 8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa (Dz. U. z 2010 r., Nr 258, poz. 1753);
 9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014, poz. 1483);
 10. Zalecenia Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczących ustawiania zabezpieczeń systemu Microsoft Windows 7 dla systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania informacji niejawnych (wersja 2.1)
DANE OSOBOWE
 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125).
 4. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE
 1. Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w której art. 11 ust. 4 zdefiniowana została tajemnica przedsiębiorstwa,
 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 art. 100 § 2 pkt. 4) – obowiązek pracownika „zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
 3. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej - członek korpusu służby cywilnej jest obowiązany (…) dochowywać tajemnicy ustawowo chronionej
 4. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe - tajemnica bankowa
 5. Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty – tajemnica lekarska
 6. Ustawa z 26 stycznia 1984 r. art. 15 – Prawo prasowe - tajemnica dziennikarska.
 7. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa - tajemnica skarbowa,
 8. Ustawa z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym – tajemnica zawodowa biegłego rewidenta
 9. Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej – tajemnica statystyczna.
 10. I inne.
INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA

 1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 412 z późń. zm.);
 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 159, poz. 948).
 3. Zalecenia Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczących ustawiania zabezpieczeń systemu Microsoft Windows 7 dla systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania informacji niejawnych (wersja 2.1)
 4. Zalecenia konfiguracyjne dla systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych na wydzielonych stanowiskach z wykorzystaniem systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 Professional x64 wersja 1703 build 15063.674. (wersja 1.0).

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

 1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r., Nr 64, poz. 565),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r., w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności i minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 113),
 3. Międzynarodowa norma ISO 9001:2015.
 4. Norma międzynarodowa standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001